OM ALABASTER FÄRG

Produktionen av Alabaster färgs AB:s silikatfärger finns sedan början av 2018 på Vinninge Södergård som är en vackert belägen gård nära Klågerup. Här finns stora produktionslokaler, bra logistik samt erfaren personal. Sedan många år är också Codec färg AB inhyrd på gården i Vinninge.

Idén till Alabaster färg började på Källstorp Gård intill Västra Klagstorp i Skåne. Gårdens alla fasader med puts, marmorkross(serponit) och kalk behövde målas om.

Min kemibakgrund och erfarenhet av att utveckla produkter samt renovera hus fick mig att börja studera gamla tyska patent om äkta silikatfärg och vattenglas. Genom mindre experiment i köket på Källstorp och några snabba försök såg den första Alabaster silikat produkten dagens ljus.

Först ut blev Källstorp Gård som blev bländande vit i det Skånska landskapet. Därefter blev också granngården, Backens Gård, målad med Alabaster silikat. Sedan dess har Alabaster färger kommit ut i marknaden via samarbeten med ett antal byggmaterialföretag på Österlen.

För att utöka och förbättra logistiken runt min tillverkning påbörjades konstruktionen av en liten ALABASTER fabrik sommaren 2014. Den blir skräddarsydd för ändamålet och byggs med naturmaterial och återvunnet material.

Konstruktionen består av putsade leca-block på betongplatta och med papptak i gammal stil, så kallat listtäckning, för att ge lite mer karaktär åt bygget. Gamla fönster kommer från Folkes Byggs byggnadsvårds butik och gamla dubbeldörrar är från den gamla huvudbyggnaden i Glimminge. Takstolarna är egentillverkade av virke från ett nedmonterat uterum på villan i Knislinge. Fabriken isoleras med den hygroskopiska fårullen.

Innertak av trä (råspont ) målades med KRISTALLAT vilket ger en brandhämmande effekt med sin 99,97% mineraliska sammansättning.

I tillverkningen används vatten från egen brunn. Men också uppsamlat regnvatten som ju är naturens egenproducerade och rena destillat. I början av 2016 har en större dissolver inköptes till fabriken för att öka kapacitet och kvalitet.

Måns – Grundare av Alabaster färg

Den äkta Silikatfärgen är beständig mot de syror som bildas av koldioxid, svaveldioxid och svaveltrioxid. Genom färgens förkisling skyddas underlaget mot surt regn.

Miljövänlighet. Den äkta Silikatfärgen luktar inte och är fri från lösningsmedel och biocider och avger inga gaser.

Färgäkthet. Den äkta Silikatfärgens pigment är motståndskraftig mot både hårt klimat och kraftig UV-strålning.

Kemisk förankring mot underlaget. Bindemedlet är flytande kaliumsilikat, som till struktur och hårdhet liknar bergkristall. Färgpigmenten är rent mineraliska, liksom ingående fyllmedel. Den äkta Silikatfärgen binds till underlaget genom förkisling. Mellan färg och underlag bildas en fast kemisk förening som ger en överlägsen vidhäftning.

Hög genomsläpplighet. Den äkta Silikatfärgen har hög diffusionsöppenhet. Det innebär att fukt i huskroppen släpps ut obehindrat och väggens förmåga att ventilera ut fukt inte hindras. Därfor bildas ingen fukt mellan färg och underlag och därmed ingen risk för avflagning.

Mögelhämmande. Den höga ånggenomsläppligheten förhindrar fuktbildning och hämmar därmed mögelbildning. Dessutom har den äkta silikatfärgen ett högt PH-värde (11-12) som i sig hämmar mögeltillväxt och bidrar till friska hus som andas.

Brandskyddande.
Med silikatfärg på trä inomhus uppnås ett förbättrat skydd mot brand genom att brandförloppet fördröjs. Detta på grund av silikatfärgen (se Kristallat) består till 100% av mineraliskt icke brännbart material.

Ren silikatfärg består av sammansmält kvartssand och pottaska, vilket kallas vattenglas, med tillsats av oorganiskt färgpigment och vatten. Vattenglaset är färgens bindemedel.

Vattenglas tillverkas genom att driva ut koldioxid (CO2) från en blandning av kvartssand (SiO2) och pottaska (K2CO3). Processen sker vid hög temperatur och högt tryck enligt:

SiO2 + 2K2CO3  Si(OK)4 + 2CO2

Koldioxiden till höger i formeln avgår ut i luften och det som är kvar kallas kaliumsilikat (Si(OK)4) och är alltså vattenglas.

Silikatfärg tillverkas genom att blanda vattenglas med mineraliskt färgpigment och vatten. Vattenlagret sugs kapillärt in i underlagets porer. Med hjälp koldioxiden i luften och kalken i underlaget ombildas det gradvis till kvarts samt kalciumsilikathydrater.

Silikatfärgen ingår på så vis en kemisk förbindelse, en förkisling, med det mineraliska underlaget och skiljer sig på så vis från de filmbildande färgerna.

En plastdispersion som akrylat kan tillsättas silikatfärgen. Akrylat binder fysikaliskt till underlaget via en vidhäftningsprocess liknande klister. Men akrylat är också ett filmbildande bindemedel. Om för mycket tillsätts förstörs det mineraliska underlagets egenskaper och färgen kommer att uppträda som filmbildande färg.